Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

O škole

Profil školy

 

                   Aká je súčasnosť školy

 

 

  

   Základná škola na Ulici Vajanského 2844/47 v Lučenci vznikla v roku 1982 ako typizovaná 22-triedna sídlisková plnoorganizovaná škola.   V súčasnosti ju navštevuje 592 žiakov z toho  251 - 1.stupeň  a 341 - 2.stupeň v 27  triedach. Viac ako polovica žiakov z uvedeného počtu dochádza z okolitých obcí Mikušovce,Panické Dravce, Lipovany , Rapovce, Veľká nad Ipľom,Malé Dáľovce, Veľké Dáľovce,Jelšovec, Trebeľovce, ktoré patria do nášho školského obvodu. Našu školu však navštevujú aj žiaci z iných obcí a to sú Boľkovce, Kalonda,Trenč, Mučín, Pleš.
  Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 36 pedagógov, 6 vychovávateliek ŠKD, 5 asistentov učiteľa, 1 špeciálny pedagóg, 1 školský psychológ a 2 sociálni pracovníci.

   Odborné predmety sa  vyučujú v odborných učebniach biológie, chémie, fyziky,  etickej výchovy, výtvarnej výchovy, technického vyučovania, rodinnej výchovy, v multimediálnej knižnici,   v jazykovej učebni, v dvoch počítačových učebniach a v Novohradskej izbe, kde sa vyučuje okrem hudobnej výchovy aj regionálna výchova a konajú  sa rôzne reprezentačné stretnutia. Na športové činnosti slúžia dve telocvične, posilňovňa a pomerne rozľahlý športový areál s futbalovým, hádzanárskym, volejbalovým ihriskom s umelým trávnikom a atletickou dráhou .

  Veľkú pozornosť  venujeme na škole výchove k ochrane životného prostredia. Svojpomocne sme si vybudovali jazierko, skalky, bylinkovú špirálu. Areál školy sme premenili na jednu veľkú ekologickú učebňu. Prostredníctvom projektov sme vybudovali  environmentálny náučný chodník a altánok – ekotriedu.  V roku  2014 - 2015 sme  pracovali na projekte „ Modré školy“ . Aktívne sme reagovali na zmenené klimatické podmienky. V projekte sme sa zamerali na zachytávanie dažďovej vody a jej následné využitie. Navrhli  a zrealizovali sme  tieto opatrenia: - vybudovanie dažďového jazierka ,- osadenie zberných nádob na dažďovú vodu ku všetkým žľabom a zvodom na budove školy,- vybudovanie zelenej strechy,- vysadili sme  15 nových stromov v areáli školy. Kompostovisko vybudované pred dvanástimi rokmi sme už 3x rozširovali pre väčší objem odpadu, z ktorého vyrábame kvalitný kompost. V areáli školy sa nachádzajú  dva skleníky a  školské políčko na ktorých pestujeme rôzne druhy zeleniny a rôzne druhy kvetov. V súčasnosti budujeme živý plot, ktorý nás oddeľuje  od miestneho cintorína.
  Triedime  papier, plasty, tetrapaky, batérie, použitý olej a organický odpad. V areáli školy sa uskutočňuje pravidelná úprava(kosenie, natieranie, zbieranie odpadkov) pri ktorom nám veľmi pomáhajú aktivační pracovníci pridelení z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

 Škola sa od svojho vzniku zameriava na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. V súčasnosti   v škole vyučujeme anglický, nemecký, francúzsky a ruský  jazyk. Vyučovanie cudzích jazykov podporujeme cez rôzne medzinárodné projekty COMENIUS.Od roku 2007  udržiavame kontakt so školami v Španielsku, Belgicku, Poľsku. S týmito školami sme spolupracovali na environmentálnom projekte.V roku 2010 sme ukončili  ďalší medzinárodný projekt  Comenius ,v ktorom sme spolupracovali so školami  z Turecka, Poľska a Maďarska . Výbornú spoluprácu máme s družobnou  školou v českých Lounach a maďarskej škole v Lucfalve. Prostredníctvom spomínaných projektov  sme spoznali kultúry iných krajín.

 V posledných rokoch škola prešla  bohatou modernizáciou vyučovacieho procesu.  Vo všetkých triedach  využívame  interaktívne tabule. Celá škola je napojená na wifi, to znamená, že  využívanie  internetu je možné v ktorejkoľvek triede, keďže  sú vo všetkých triedach nainštalované dataprojektory. Škola prostredníctvom  projektu EU uskutočnila veľkú rekonštrukciu strechy, zateplenie  fasády budovy   a výmenu okien.. Podobne aj v objekte telocvične sa zrealizovala  výmena podlahy a oprava šatní a hygienických zariadení. V kotolni sa vymenili nové kotly a prevádzka zo stáleho dozoru prešla  na občasný dozor. Aj v objekte školskej jedálne prebehli rôzne práce. Od výmeny podlahy, oddeľujúcej steny po výmenu nového zariadenia. Na základe získaných finančných prostriedkov z projektu sme získali čipovacie zariadenie  pre možnosť výberu dvoch jedál.   Pred budovou školy sme dokázali rozbitú betónovú plochu premeniť na dopravné ihrisko  Úsmev, ktoré využívajú aj  žiaci iných škôl. Celý objekt  školy zabezpečujú 3 desiatky kamier.

  Mimoriadnu radosť máme z úspechov žiakov vo vyučovacom procese. Mnohí žiaci úspešne reprezentujú školu v literárnych, recitačných, jazykových, výtvarných, speváckych, prírodovedných, matematických či športových súťažiach a olympiádach   Škole nie sú vzdialené ani aktivity zamerané na prehlbovanie úcty k národným tradíciám. Podujatia: Pochovávanie basy, Kubo, Vynášanie Moreny či Stavanie mája  už patria k stálym tradíciám školy. Na škole  už 23 rokov pracuje  Folklórna spevácka skupina Zvonček.
   V našej  škole  je  Školský klub detí rozdelený do 6 oddelení . Svoje  záľuby môžu žiaci rozvíjať v záujmových   krúžkoch s rôznym zameraním. Mimoriadne dobré výsledky  dosahujú žiaci  v jude a stolnom tenise, ktoré pred niekoľkými rokmi boli školskými športovými  strediskami našej školy.

   Úspech školy určite vo veľkej miere závisí od dobrých vzťahov medzi  rodinou a školou. Rodičovské združenie pri ZŠ vytvára dobré podmienky pre vzájomnú komunikáciu a ďalší rozvoj školy.