PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jana Kamenská Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6 31
Funkčné vzdelávanie 0
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 17
Využívanie školského informačného sastému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Mgr. Soňa Pinzíková Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21 62
Modernizácia vzdeláv.na ZŠ s podporou IKT 35
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Mgr. Jana Štrbková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalif.na vyučov.CJ - AJ 92 119
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Funkčné inovačné vzdelávanie 0
Mgr. Jana Antovová Kvalifik. vzdelávanie pre splnenie kvalifik. predpokl. na vyučov. predmenu AJ a literatúra 132 132
PaedDr. Beata Banašová rigorózna skúška - učit.odb.predm.špecializ.VV 60 130
Regionálna výchova - voliteľný predmet v ŠkVP"- pre učiteľov pre nižšie stredné vzdlávanie 12
Edukačná príprava PZ a OZ na vykonanie druhej atestácie 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 2
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Mgr. Iveta Bernáthová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 105
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Modernizácia vzdeláv.na ZŠ s podporou IKT 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
GeoGebra v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Profesijná orientácia žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Miriam Bokorová Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 21 21
Ing. Miriam Borošová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 90
Štátna jazyková skúška 60
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Lucia Čemanová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 97
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 7
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Mgr. Zuzana Čemanová Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Mgr. Lea Drozdová Dopravná výchova v základných školách 6 74
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Digitalizácia učebných materiálov 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ing. RNDr.Miroslava Fízeľová Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6 115
Profesionalizácie práce vedúceho predmetovej komisie 37
rozširujúce štúdium - nemecký jazyk a literatúra 60
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Zuzana Goljanová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 51
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Regionálna výchova - voliteľný predmet v ŠkVP"- pre učiteľov pre nižšie stredné vzdlávanie 12
Mgr. Andrea Grendová Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12 105
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Tenis v základnom učive TEV na prvom stupni ZŠ 6
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Katarína Gubovičová Výchova k prosaociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10 31
Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Mgr. Bronislava Gulánová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 143
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Rozvoj komunik. zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Štátna jazyková skúška 60
Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8
Mgr. Monika Gyenesová Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15 15
Mgr. Matej Holý Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 90
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Ľudovít Hroboň Využitie prvkov pedagogiky celistvej výchovy v náboženskej edukácii 12 32
Náboženská výchovy-evanjelická v ŠkVP v reformných ročníkovch na ZŠ 10
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva 10
Mgr. Anna Hrončeková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 63
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Mgr. Eva Hudecová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 67
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Eva Chamuľová Výchova k prosaociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 1 1
Mgr. Miroslava Leicherová Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10 95
Štátna jazyková skúška 60
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí a pohybové a športové aktivity 25
PaedDr. Erika Liachová Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 69
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Dopravná výchova v základných školách 6
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
PaedDr. Stanislava Líšková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 151
Dopravná výchova v základných školách 6
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalif.na vyučov.CJ - AJ 130
Mgr. Karin Lőkeová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 72
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Prípravné atestačné vzdeláv. pred prvou atestáciou pedagog. zamestnancov 0
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Mária Mazúchová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 110
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 4
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Mgr. Michaela Mičianiková rozširujúce štúdium - nemecký jazyk a literatúra 58 79
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6
Prípravné atestačné vzdeláv. pred prvou atestáciou pedagog. zamestnancov 0
Mgr. Miroslav Paľaga Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21 24
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 3
Mgr. Iveta Pápayová Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14 93
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Iveta Papcunová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 231
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Modernizácia prípravy talentovaných žiakov ZŠ, na odborné polytechn.a prírodovedné súťaže a prezentácie 25
Profesionalizácie práce vedúceho predmetovej komisie 37
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Video experiment vo vyučovaní fyziky (Statika a dynamika kvapalín a plynov) 7
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Cabri Geometria - základný kurz 21
Ing. Mária Pavková Ďurišková Adaptačné 0 0
Margaréta Ráczová Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 79
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Katarína Schullerová Dopravná výchova v základných školách 6 75
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Marianna Sujová Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21 78
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Mgr. Katarína Szőkeová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Mgr. Ľubica Šestinová Štátna jazyková skúška 60 100
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Mgr. Dušan Šimov Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Renata Štaudingerová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti 24 45
Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 21
Mgr. Magdaléna Volná Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 33
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Renata Vrbiniaková Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti 18 24
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Mgr. Antónia Zacharová Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Adriana Zubová Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6 73
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Dopravná výchova v základných školách 6
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6


© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.03.2018
  • Kontakty

   • Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
   • skola@zsvajanlc.edu.sk
   • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria.
   • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
  • Prihlásenie