Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jana Kamenská Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 17 31
Využívanie školského informačného sastému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Funkčné vzdelávanie 0
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6
Mgr. Soňa Pinzíková Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21 62
Modernizácia vzdeláv.na ZŠ s podporou IKT 35
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Mgr. Jana Štrbková Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 0 119
Funkčné inovačné vzdelávanie 0
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalif.na vyučov.CJ - AJ 92
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 0
Mgr. Jana Antovová Kvalifik. vzdelávanie pre splnenie kvalifik. predpokl. na vyučov. predmenu AJ a literatúra 132 132
PaedDr. Beata Banašová Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21 130
rigorózna skúška - učit.odb.predm.špecializ.VV 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Regionálna výchova - voliteľný predmet v ŠkVP"- pre učiteľov pre nižšie stredné vzdlávanie 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Edukačná príprava PZ a OZ na vykonanie druhej atestácie 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 2
Mgr. Iveta Bernáthová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 105
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdeláv.na ZŠ s podporou IKT 35
GeoGebra v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Profesijná orientácia žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
Miriam Bokorová Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 21 21
Ing. Miriam Borošová Štátna jazyková skúška 60 90
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Lucia Čemanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 7 97
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Zuzana Čemanová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Mgr. Lea Drozdová Dopravná výchova v základných školách 6 59
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ing. RNDr.Miroslava Fízeľová Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6 115
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Profesionalizácie práce vedúceho predmetovej komisie 37
rozširujúce štúdium - nemecký jazyk a literatúra 60
Mgr. Zuzana Goljanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 51
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Regionálna výchova - voliteľný predmet v ŠkVP"- pre učiteľov pre nižšie stredné vzdlávanie 12
Mgr. Andrea Grendová Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6 105
Tenis v základnom učive TEV na prvom stupni ZŠ 6
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Dopravná výchova v základných školách 6
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Katarína Gubovičová Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21 31
Výchova k prosaociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10
Mgr. Bronislava Gulánová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 143
Rozvoj komunik. zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Monika Gyenesová Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15 15
Mgr. Matej Holý Využívanie IKT vo vyučovaní 25 90
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6
Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Ľudovít Hroboň Využitie prvkov pedagogiky celistvej výchovy v náboženskej edukácii 12 32
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva 10
Náboženská výchovy-evanjelická v ŠkVP v reformných ročníkovch na ZŠ 10
Mgr. Anna Hrončeková Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 63
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Hudecová Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 67
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Dopravná výchova v základných školách 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Eva Chamuľová Výchova k prosaociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 1 1
Mgr. Miroslava Leicherová Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10 95
Štátna jazyková skúška 60
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí a pohybové a športové aktivity 25
PaedDr. Erika Liachová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 69
Dopravná výchova v základných školách 6
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
PaedDr. Stanislava Líšková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalif.na vyučov.CJ - AJ 130 151
Dopravná výchova v základných školách 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Karin Lőkeová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 72
Prípravné atestačné vzdeláv. pred prvou atestáciou pedagog. zamestnancov 0
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Mgr. Mária Mazúchová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 4 110
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Edukačná príprava PZ a OZ na vykonanie druhej atestácie 0
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Michaela Mičianiková rozširujúce štúdium - nemecký jazyk a literatúra 58 79
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6
Prípravné atestačné vzdeláv. pred prvou atestáciou pedagog. zamestnancov 0
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Mgr. Miroslav Paľaga Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21 24
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 3
Mgr. Iveta Pápayová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 93
Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Iveta Papcunová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 231
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Modernizácia prípravy talentovaných žiakov ZŠ, na odborné polytechn.a prírodovedné súťaže a prezentácie 25
Video experiment vo vyučovaní fyziky (Statika a dynamika kvapalín a plynov) 7
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Cabri Geometria - základný kurz 21
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Profesionalizácie práce vedúceho predmetovej komisie 37
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Mária Pavková Ďurišková Adaptačné 0 0
Margaréta Ráczová Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 79
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Katarína Schullerová Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 75
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Mgr. Marianna Sujová Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21 78
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Katarína Szőkeová Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Mgr. Ľubica Šestinová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 100
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Dušan Šimov Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Renata Štaudingerová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti 24 45
Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 21
Mgr. Renata Vrbiniaková Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 24
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti 18
Mgr. Antónia Zacharová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 60
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Mgr. Adriana Zubová Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 73
Dopravná výchova v základných školách 6
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6


© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2017