Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jana Kamenská Využívanie školského informačného sastému vo výchovnovzdelávacom procese 8 54
Funkčné vzdelávanie 0
Manažment žiackych projektov 23
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 17
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6
Mgr. Soňa Pinzíková Modernizácia vzdeláv.na ZŠ s podporou IKT 35 62
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Mgr. Jana Štrbková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalif.na vyučov.CJ - AJ 92 119
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 0
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 0
Funkčné inovačné vzdelávanie 0
PaedDr. Beata Banašová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 152
Edukačná príprava PZ a OZ na vykonanie druhej atestácie 0
rigorózna skúška - učit.odb.predm.špecializ.VV 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 2
Regionálna výchova - voliteľný predmet v ŠkVP"- pre učiteľov pre nižšie stredné vzdlávanie 12
Mgr. Iveta Bernáthová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 97
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdeláv.na ZŠ s podporou IKT 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
GeoGebra v edukačnom procese 15
Miriam Bokorová Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 21 21
Mgr. Lucia Čemanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 7 85
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 0
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 0
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Zuzana Čemanová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Mgr. Lea Drozdová Učíme sa učiť prostredníctvom LMS Moodle (pre všetkých pedagogických zamestnancov) 10 77
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 8
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Dopravná výchova v základných školách 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ing. RNDr.Miroslava Fízeľová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 0 60
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 0
rozširujúce štúdium - nemecký jazyk a literatúra 60
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Mgr. Zuzana Goljanová Regionálna výchova - voliteľný predmet v ŠkVP"- pre učiteľov pre nižšie stredné vzdlávanie 12 51
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Mgr. Andrea Grendová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 105
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Dopravná výchova v základných školách 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Tenis v základnom učive TEV na prvom stupni ZŠ 6
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Katarína Gubovičová Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21 31
Výchova k prosaociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10
Mgr. Bronislava Gulánová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 131
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Rozvoj komunik. zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Monika Gyenesová Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15 15
Mgr. Matej Holý Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 78
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Ľudovít Hroboň Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva 10 32
Využitie prvkov pedagogiky celistvej výchovy v náboženskej edukácii 12
Náboženská výchovy-evanjelická v ŠkVP v reformných ročníkovch na ZŠ 10
Mgr. Anna Hrončeková Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 63
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Eva Hudecová Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 67
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Eva Chamuľová Výchova k prosaociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 1 22
Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Mgr. Miroslava Leicherová Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10 95
Štátna jazyková skúška 60
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí a pohybové a športové aktivity 25
PaedDr. Erika Liachová Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6 69
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Dopravná výchova v základných školách 6
PaedDr. Stanislava Líšková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalif.na vyučov.CJ - AJ 130 151
Dopravná výchova v základných školách 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Karin Lőkeová Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Prípravné atestačné vzdeláv. pred prvou atestáciou pedagog. zamestnancov 0
Mgr. Mária Mazúchová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 98
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 4
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Edukačná príprava PZ a OZ na vykonanie druhej atestácie 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Mgr. Michaela Mičianiková Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8 107
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Prípravné atestačné vzdeláv. pred prvou atestáciou pedagog. zamestnancov 0
rozširujúce štúdium - nemecký jazyk a literatúra 58
Rozvoj komunik. zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Mgr. Miroslav Paľaga Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 3 47
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Iveta Pápayová Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14 81
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Iveta Papcunová Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12 219
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Video experiment vo vyučovaní fyziky (Statika a dynamika kvapalín a plynov) 7
Profesionalizácie práce vedúceho predmetovej komisie 37
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14
Modernizácia prípravy talentovaných žiakov ZŠ, na odborné polytechn.a prírodovedné súťaže a prezentácie 25
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Cabri Geometria - základný kurz 21
Margaréta Ráczová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 79
Dopravná výchova v základných školách 6
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Katarína Schullerová Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 83
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 8
Dopravná výchova v základných školách 6
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Mgr. Marianna Sujová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 129
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Učíme sa učiť prostredníctvom LMS Moodle (pre všetkých pedagogických zamestnancov) 10
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Mgr. Katarína Szőkeová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 60
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Ľubica Šestinová Dopravná výchova v základných školách 6 100
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Štátna jazyková skúška 60
Renata Štaudingerová Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 21 45
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti 24
Mgr. Renata Vrbiniaková Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 54
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti 24
Dopravná výchova v základných školách 6
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Mgr. Antónia Zacharová Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Adriana Zubová Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 73
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6


© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.08.2017