Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jana Kamenská Funkčné vzdelávanie 0 54
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 17
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6
Manažment žiackych projektov 23
Využívanie školského informačného sastému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Mgr. Soňa Pinzíková Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 62
Modernizácia vzdeláv.na ZŠ s podporou IKT 35
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Mgr. Jana Štrbková Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 0 119
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalif.na vyučov.CJ - AJ 92
Funkčné inovačné vzdelávanie 0
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 0
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Mgr. Jana Antovová Kvalifik. vzdelávanie pre splnenie kvalifik. predpokl. na vyučov. predmenu AJ a literatúra 132 132
PaedDr. Beata Banašová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 152
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 2
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
rigorózna skúška - učit.odb.predm.špecializ.VV 60
Regionálna výchova - voliteľný predmet v ŠkVP"- pre učiteľov pre nižšie stredné vzdlávanie 12
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Edukačná príprava PZ a OZ na vykonanie druhej atestácie 0
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Iveta Bernáthová Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12 105
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
GeoGebra v edukačnom procese 15
Profesijná orientácia žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
Modernizácia vzdeláv.na ZŠ s podporou IKT 35
Miriam Bokorová Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 21 21
Ing. Miriam Borošová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 90
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Lucia Čemanová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 0 85
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 7
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 0
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Mgr. Zuzana Čemanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Mgr. Lea Drozdová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 8 77
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Učíme sa učiť prostredníctvom LMS Moodle (pre všetkých pedagogických zamestnancov) 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ing. RNDr.Miroslava Fízeľová rozširujúce štúdium - nemecký jazyk a literatúra 60 60
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 0
Mgr. Zuzana Goljanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 51
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Regionálna výchova - voliteľný predmet v ŠkVP"- pre učiteľov pre nižšie stredné vzdlávanie 12
Mgr. Andrea Grendová Dopravná výchova v základných školách 6 105
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Tenis v základnom učive TEV na prvom stupni ZŠ 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Katarína Gubovičová Výchova k prosaociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10 31
Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Mgr. Bronislava Gulánová Rozvoj komunik. zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14 131
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8
Štátna jazyková skúška 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Mgr. Monika Gyenesová Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15 15
Mgr. Matej Holý Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14 78
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Mgr. Ľudovít Hroboň Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva 10 32
Náboženská výchovy-evanjelická v ŠkVP v reformných ročníkovch na ZŠ 10
Využitie prvkov pedagogiky celistvej výchovy v náboženskej edukácii 12
Mgr. Anna Hrončeková Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 63
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Hudecová Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 67
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Eva Chamuľová Výchova k prosaociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 1 22
Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Mgr. Miroslava Leicherová Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10 95
Štátna jazyková skúška 60
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí a pohybové a športové aktivity 25
PaedDr. Erika Liachová Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6 69
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Dopravná výchova v základných školách 6
PaedDr. Stanislava Líšková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 151
Dopravná výchova v základných školách 6
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalif.na vyučov.CJ - AJ 130
Mgr. Karin Lőkeová Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Prípravné atestačné vzdeláv. pred prvou atestáciou pedagog. zamestnancov 0
Mgr. Mária Mazúchová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 98
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 4
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Edukačná príprava PZ a OZ na vykonanie druhej atestácie 0
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 0
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Mgr. Michaela Mičianiková Prípravné atestačné vzdeláv. pred prvou atestáciou pedagog. zamestnancov 0 107
Rozvoj komunik. zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6
Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
rozširujúce štúdium - nemecký jazyk a literatúra 58
Mgr. Miroslav Paľaga Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 3 47
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Iveta Pápayová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 81
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Iveta Papcunová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 219
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Video experiment vo vyučovaní fyziky (Statika a dynamika kvapalín a plynov) 7
Cabri Geometria - základný kurz 21
Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Profesionalizácie práce vedúceho predmetovej komisie 37
Modernizácia prípravy talentovaných žiakov ZŠ, na odborné polytechn.a prírodovedné súťaže a prezentácie 25
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Ing. Mária Pavková Ďurišková Adaptačné 0 0
Margaréta Ráczová Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 79
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Katarína Schullerová Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 83
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 8
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Mgr. Marianna Sujová Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21 129
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Učíme sa učiť prostredníctvom LMS Moodle (pre všetkých pedagogických zamestnancov) 10
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Mgr. Katarína Szőkeová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 60
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Mgr. Ľubica Šestinová Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 100
Dopravná výchova v základných školách 6
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Štátna jazyková skúška 60
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Dušan Šimov Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Renata Štaudingerová Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 21 45
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti 24
Mgr. Renata Vrbiniaková Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12 48
Dopravná výchova v základných školách 6
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti 18
Mgr. Antónia Zacharová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 60
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Mgr. Adriana Zubová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 73
Dopravná výchova v základných školách 6
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6


© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2017