PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jana Kamenská Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 0 35
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Manažment žiackych projektov 23
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 0
Funkčné vzdelávanie 0
Mgr. Soňa Pinzíková Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21 62
Modernizácia vzdeláv.na ZŠ s podporou IKT 35
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Mgr. Jana Štrbková Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12 141
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Funkčné inovačné vzdelávanie 0
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalif.na vyučov.CJ - AJ 92
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Antovová Kvalifik. vzdelávanie pre splnenie kvalifik. predpokl. na vyučov. predmenu AJ a literatúra 132 132
PaedDr. Beata Banašová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 152
Regionálna výchova - voliteľný predmet v ŠkVP"- pre učiteľov pre nižšie stredné vzdlávanie 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 2
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
rigorózna skúška - učit.odb.predm.špecializ.VV 60
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Edukačná príprava PZ a OZ na vykonanie druhej atestácie 0
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Mgr. Iveta Bernáthová GeoGebra v edukačnom procese 15 105
Profesijná orientácia žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
Modernizácia vzdeláv.na ZŠ s podporou IKT 35
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Miriam Bokorová Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania 15 36
Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 21
Ing. Miriam Borošová Štátna jazyková skúška 60 90
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Zuzana Čemanová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 60
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Lea Drozdová Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12 92
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Učíme sa učiť prostredníctvom LMS Moodle (pre všetkých pedagogických zamestnancov) 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Dopravná výchova v základných školách 6
Ing. RNDr.Miroslava Fízeľová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0 115
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
rozširujúce štúdium - nemecký jazyk a literatúra 60
Profesionalizácie práce vedúceho predmetovej komisie 37
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 0
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Zuzana Goljanová Regionálna výchova - voliteľný predmet v ŠkVP"- pre učiteľov pre nižšie stredné vzdlávanie 12 51
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Mgr. Andrea Grendová Dopravná výchova v základných školách 6 105
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Tenis v základnom učive TEV na prvom stupni ZŠ 6
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Katarína Gubovičová Výchova k prosaociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10 31
Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Mgr. Bronislava Gulánová Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8 143
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Štátna jazyková skúška 60
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Rozvoj komunik. zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Monika Gyenesová Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15 15
Mgr. Matej Holý Využívanie IKT vo vyučovaní 25 90
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14
Mgr. Ľudovít Hroboň Využitie prvkov pedagogiky celistvej výchovy v náboženskej edukácii 12 32
Náboženská výchovy-evanjelická v ŠkVP v reformných ročníkovch na ZŠ 10
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva 10
Mgr. Anna Hrončeková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 63
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Mgr. Eva Hudecová Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12 67
Dopravná výchova v základných školách 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Eva Chamuľová Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21 22
Výchova k prosaociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 1
Mgr. Miroslava Leicherová Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10 95
Štátna jazyková skúška 60
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí a pohybové a športové aktivity 25
PaedDr. Erika Liachová Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 69
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Dopravná výchova v základných školách 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Stanislava Líšková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 151
Dopravná výchova v základných školách 6
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalif.na vyučov.CJ - AJ 130
Mgr. Karin Lőkeová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 72
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Prípravné atestačné vzdeláv. pred prvou atestáciou pedagog. zamestnancov 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Mária Mazúchová Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21 110
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 0
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 4
Mgr. Miroslav Paľaga Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 3 47
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Iveta Pápayová Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 93
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Iveta Papcunová Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21 231
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14
Profesionalizácie práce vedúceho predmetovej komisie 37
Modernizácia prípravy talentovaných žiakov ZŠ, na odborné polytechn.a prírodovedné súťaže a prezentácie 25
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Cabri Geometria - základný kurz 21
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Video experiment vo vyučovaní fyziky (Statika a dynamika kvapalín a plynov) 7
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Ing. Mária Pavková Ďurišková Adaptačné 0 0
Margaréta Ráczová Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 79
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Katarína Schullerová Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12 83
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 8
Dopravná výchova v základných školách 6
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Mgr. Marianna Sujová Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12 129
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Učíme sa učiť prostredníctvom LMS Moodle (pre všetkých pedagogických zamestnancov) 10
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Mgr. Katarína Szőkeová Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Ľubica Šestinová Štátna jazyková skúška 60 100
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Dušan Šimov Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Renata Štaudingerová Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania 15 60
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti 24
Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 21
Mgr. Renata Vrbiniaková Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12 48
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti 18
Dopravná výchova v základných školách 6
Mgr. Antónia Zacharová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 60
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Adriana Zubová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 73
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Dopravná výchova v základných školách 6
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12


© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018
  • Kontakty

   • Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
   • skola@zsvajanlc.edu.sk
   • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria.
   • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
  • Prihlásenie