Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ľudmila Lacová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 61
Regionálna výchova - voliteľný predmet v ŠkVP"- pre učiteľov pre nižšie stredné vzdlávanie 12
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Jana Kamenská Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6 54
Využívanie školského informačného sastému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Manažment žiackych projektov 23
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 17
Funkčné vzdelávanie 0
Mgr. Jana Štrbková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalif.na vyučov.CJ - AJ 92 119
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 0
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 0
Funkčné inovačné vzdelávanie 0
PaedDr. Beata Banašová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 152
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 2
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
rigorózna skúška - učit.odb.predm.špecializ.VV 60
Regionálna výchova - voliteľný predmet v ŠkVP"- pre učiteľov pre nižšie stredné vzdlávanie 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Edukačná príprava PZ a OZ na vykonanie druhej atestácie 0
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Iveta Bernáthová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 97
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
GeoGebra v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdeláv.na ZŠ s podporou IKT 35
Miriam Bokorová Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 21 21
Mgr. Lucia Čemanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 7 64
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 0
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 0
Mgr. Zuzana Čemanová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 60
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Lea Drozdová Dopravná výchova v základných školách 6 77
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 8
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Učíme sa učiť prostredníctvom LMS Moodle (pre všetkých pedagogických zamestnancov) 10
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Ing. RNDr.Miroslava Fízeľová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0
rozširujúce štúdium - nemecký jazyk a literatúra 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 0
Mgr. Zuzana Goljanová Regionálna výchova - voliteľný predmet v ŠkVP"- pre učiteľov pre nižšie stredné vzdlávanie 12 51
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Mgr. Andrea Grendová Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12 105
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Dopravná výchova v základných školách 6
Tenis v základnom učive TEV na prvom stupni ZŠ 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Katarína Gubovičová Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21 31
Výchova k prosaociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10
Mgr. Bronislava Gulánová Štátna jazyková skúška 60 131
Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8
Rozvoj komunik. zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Mgr. Monika Gyenesová Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15 15
Mgr. Matej Holý Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14 78
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Mgr. Ľudovít Hroboň Využitie prvkov pedagogiky celistvej výchovy v náboženskej edukácii 12 32
Náboženská výchovy-evanjelická v ŠkVP v reformných ročníkovch na ZŠ 10
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva 10
Mgr. Anna Hrončeková Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 63
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Mgr. Eva Hudecová Dopravná výchova v základných školách 6 67
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Eva Chamuľová Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21 22
Výchova k prosaociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 1
Mgr. Miroslava Leicherová Štátna jazyková skúška 60 95
Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí a pohybové a športové aktivity 25
PaedDr. Erika Liachová Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 69
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Dopravná výchova v základných školách 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
PaedDr. Stanislava Líšková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalif.na vyučov.CJ - AJ 130 151
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Dopravná výchova v základných školách 6
Mgr. Karin Lőkeová Prípravné atestačné vzdeláv. pred prvou atestáciou pedagog. zamestnancov 0 39
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Mgr. Mária Mazúchová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 4 77
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 0
Edukačná príprava PZ a OZ na vykonanie druhej atestácie 0
Mgr. Michaela Mičianiková Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsl. vzdelávania v SR 6 107
rozširujúce štúdium - nemecký jazyk a literatúra 58
Prípravné atestačné vzdeláv. pred prvou atestáciou pedagog. zamestnancov 0
Rozvoj komunik. zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8
Mgr. Ľubica Morková Spoluautorstvo učebných pomôcok (učebnice Fy pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník gymn.s osemr.štúdiom 30 66
Modernizácia vzdeláv.na ZŠ s podporou IKT 35
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 1
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Mgr. Miroslav Paľaga Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 47
Využitie prírodovedn.experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 3
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Iveta Pápayová Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 81
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Iveta Papcunová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 161
Modernizácia prípravy talentovaných žiakov ZŠ, na odborné polytechn.a prírodovedné súťaže a prezentácie 25
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Učebné štýly a vyučovacie štýly učiteľov 14
Video experiment vo vyučovaní fyziky (Statika a dynamika kvapalín a plynov) 7
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Cabri Geometria - základný kurz 21
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Mgr. Soňa Pinzíková Modernizácia vzdeláv.na ZŠ s podporou IKT 35 62
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Margaréta Ráczová Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12 79
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Katarína Schullerová Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12 83
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 8
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Dopravná výchova v základných školách 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Marianna Sujová Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12 129
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Učíme sa učiť prostredníctvom LMS Moodle (pre všetkých pedagogických zamestnancov) 10
Mgr. Katarína Szőkeová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 60
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Mgr. Ľubica Šestinová Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 100
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12
Štátna jazyková skúška 60
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Dopravná výchova v základných školách 6
Renata Štaudingerová Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 21 45
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti 24
Mgr. Magdaléna Volná Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 33
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Renata Vrbiniaková Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 54
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti 24
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Mgr. Antónia Zacharová Integrácia žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdeláv.učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdeláv.programov pre uč.stredných odb.škôl-všeob.-vzdeláv.zložka-frekventanti 14
Mgr. Adriana Zubová Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy (pre učiteľov pre primárne vzdelávanie) 12 73
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Koncepcia vyučov. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Dopravná výchova v základných školách 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Pedagog.možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6


© aScAgenda 2017.0.1048 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2017