• Krúžky

  • Zoznam krúžkov na škole

   • AU1z
   • Angličtina s úsmevom (4.B)Hlavným cieľom krúžku ,,Angličtina s úsmevom“ je prebudiť u žiakov záujem o anglický jazyk a vytvoriť pozitívny vzťah k tomuto predmetu. Počas plnenia najrôznejších úloh získavajú jazykové znalosti podvedome a pritom omnoho intenzívnejšie ako pri bežnom pasívnom učení. Zmyslom je, aby bola angličtina pre žiakov hravá, pútavá. Na krúžku využívame aj materiály EnglishOne, vyučovanie je interaktívne a zábavné.
   • VSVz
   • Vševedko (1.A)Žiaci 1.A triedy sa stretávajú v stredu na krúžku „VŠEVEDKO“. Tu si hravou a pútavou formou utvrdzujú učivo prvého ročníka prostredníctvom didaktických prostriedkov Logico Piccolo, LEGO, interaktívnych digitálnych hier. Súčasťou krúžku je i práca s počítačom, kde sa nielen hrajú, ale aj učia algoritmické myslenie a základom programovania v GalaxyCodr . Pravidelne jedenkrát v mesiaci navštevujú mestskú knižnicu. Pred Vianocami pečú a zdobia medovníky a nacvičujú scénky.
   • SLHz
   • Slovenčina hrou (4.B)Slovenčina hrou – z názvu krúžku využívame hlavne druhé slovo – hrou. Všetky činnosti, ktoré sú naozaj rôznorodé ( varenie, pečenie, návšteva múzea, galérie, knižnice, rozvoj pracovných a estetických činností, tvorba príbehov, ilustrácií, projektov, práca na PC) sa snažíme prepájať na hru. Keďže náš krúžok má v názve aj slovo slovenčina, všetko čo robíme súvisí aj s touto dôležitou oblasťou – napr. pri varení si vymenujeme všetky suroviny, ktoré sú zároveň aj podstatnými menami, vymysli recept, kde použiješ čo najviac vybraných slov , reťaz slov, pantomíma, k slovu knižnica vymysli čo najviac príd. mien (využívame počas presunu zo školy) a veľa, veľa podobných zaujímavých činností.
    Vrbiniaková Renata
   • ZUMz
   • ZumbáčikZUMBA– Mgr. Adriana Zubová
    Cieľom krúžku nie je len formovanie postavy, ale predovšetkým radosť z pohybu, zábava a relax.
    Zumba kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance. Choreografie zahŕňajú striedanie rýchlych a pomalých rytmov s cieľom vyformovať a posilniť celé telo. Dynamický, ale tanečný fitness program, pri ktorom sa žiak uvoľní, načerpá pozitívnu energiu.
    Žiačky reprezentujú našu školu na rôznych akciách – predprvácke stretnutie pre škôlkarov, Deň matiek, akadémie, Mikulášska zumba, Európsky týždeň boja proti drogám,...
   • HRPz
   • Hravé popoludnie (1.C) HRAVÉ POPOLUDNIE – Mgr. Adriana Zubová
    Záujmová činnosť krúžku je zameraná na všestranný rozvoj žiakov.

    V oblasti výtvarnej – práca s rôznymi materiálmi a pomocou rôznych výtvarných techník tvoriť zaujímavé dekoratívne výrobky.

    V oblasti telesnej – zaujímavé pohybové aktivity, cvičenia na školskom dvore.
    Vedieť hrať v kolektíve a viesť ich k čestnosti. Zároveň vzbudiť u žiakov záujem o pohyb a viesť ich k zdravému životnému štýlu.

    Žiaci sa v krúžku môžu zdokonaľovať aj v slovenskom jazyku, pomocou rôznych didaktických hier, pracovných listov, pexesa, puzzle, čítame krátke texty s porozumením.
   • CJVz
   • Tretiacke "ČO JA VIEM" (3.B)Tretiacke „Čo ja viem“
    Už zo samotného názvu vyplýva, že v tomto záujmovom útavre robíme väčšinou to, čo nás baví a čo vieme, alebo chceme vedieť:
    - čítame a rozprávame sa o prečítamon
    - tancujeme a veľa sa pritom nasmejeme
    - trochu počítame- hlavne Maksíka, pytagoriádu a klokanka
    - chodíme do galérie a múzea
    - trochu sa hráme logické hry na poičítačoch- hlavne galaxycodr, ale aj iné
    - keď nám praje počasie, tak beháme po vonku a hráme sa rôzne hry

   • VSEz
   • Tretiacke "VŠELIČO" (3.A)TRETIACKE VŠELIČO
    Nie nadarmo sa krúžok žiakov 3. A volá Tretiacke všeličo. Každý si príde na svoje. Logické úlohy, doplňovačky, šachy, tvorba básní a príbehov, práca so skladačkou Merkur, výrobky z rôznych materiálov a iné tvorivé či športové aktivity sú našou stredajšou náplňou. Nezabúdame ani na mestskú knižnicu, Novohradské múzeum ,či novootvorené mestské múzeum v Radnici. /viď foto /
    ved. krúžku A. Grendová
   • SMNz
   • Slovenčina a Matematika netradične (2.C)Krúžok : SLOVENČINA A MATEMATIKA NETRADIČNE
    Vedúci krúžku: PaedDr. Stanislava Líšková
    Krúžok sa venuje precvičovaniu a upevňovaniu tém zo SJL a MAT , ktoré sú naplánované v tematickom výchovno-vzdelávacom pláne pre druhý ročník primárneho vzdelávania. Jedná sa o aktivity realizované hravou formou, s využívaním IKT techniky, hudby, výučbových programov, rozvoj čitateľskej gramotnosti, budovania pozitívneho vzťahu ku knihám pravidelnou návštevou školskej a Novohradskej knižnice a využívaním aktivít a programov, ktoré pre žiakov ponúkajú.
   • VSVz
   • Vševedko I (2.B)Vševedko

    Krúžok Vševedko sa riadi heslom „Z každého rožku trošku“. Po príprave na vyučovanie na ďalší deň sa venujeme rôznym činnostiam, napríklad: práca s počítačom, vytváranie zaujímavých prác rôznymi technikami, radi si pomaškrtíme na niečom chutnom v školskej kuchynke, v prípade priaznivého počasia si zajazdíme na dopravnom ihrisku, či hráme rôzne športové hry alebo súťažíme. U detí sú obľúbené pokusy, návštevy mimoškolských podujatí a inštitúcií, avšak najväčší zážitok a pôžitok mali deti z bowlingu.
   • VSVz
   • Vševedko III (4.C)Vševedko III .
    Záujmový útvar Vševedko III je pre žiakov 4.C triedy. S celkovým počtom dvanásť zapísaných žiakov sa pod vedením triednej učiteľky pravidelne stretávajú v utorok popoludní. Spolu sa tu pripravujú na vyučovanie a precvičujú si zábavnou formou anglickú slovnú zásobu , riešia rôzne matematické úlohy, upevňujú si aj učivo zo slovenského jazyka. Ďalej spoznávajú a porovnávajú tradície Halloweenu, Vianoc ako aj Veľkej noci. Besedujú o prečítaných knihách, strihajú , lepia a získavajú praktické zručnosti z rozličných oblastí života.
    Mgr.Ľ.Šestinová
   • VSVz
   • Vševedko II (1.B)Vševedko II.

    Krúžok Vševedko II je určený pre žiakov 1. ročníka. Program krúžku je zameraný na rozvoj pohybových, komunikačných a kognitívnych kompetencií. Žiaci si hravou a pútavou formou precvičujú a utvrdzujú prebrané učivo, základy anglického jazyka, spoznajú ľudové hry, rôzne pohybové hry, naučia sa ľudové tance. Každá časť hodiny je zameraná na precvičovanie rôznej oblasti.

    vedúci krúžku: Mgr. Eva Hudecová
   • SIKz
   • Šikovníček (2.A)Šikovníček – žiaci 2.A triedy navštevujú krúžok ŠOV, kde okrem prípravy na vyučovanie majú aj rôzne iné činnosti podľa záujmu: príprava vianočných ozdôb, hranie spoločenských hier, hranie na obchod, príprava škrabošiek, športovanie /na jeseň loptové hry, v zime sánkovanie/, návšteva Mestského múzea.
    Plánujeme jarné bicyklovanie, loptové hry, vychádzku do parku, výroby darčekov na Deň matiek.
   • BABz
   • Babinec (4.A)Názov nášho krúžku napovedá, že je len pre baby. Je nás tu 13+1 a robíme všetko to, čo dievčatá zaujíma. Varíme, pečieme, ručne vyrábame rôzne pekné veci a chodíme do mesta pokochať sa krásou na výstavách v múzeu aj na radnici. Proste všetko, čo nás baví.
   • SHRz
   • Športové Hry (4.A, 4.B, 4.C)Stretávajú sa tu štvrtáci, ktorí sa radi hýbu. Beháme, skáčeme, hráme rôzne hry. Učíme sa spolu hrať, organizovať sa do družstiev a správať sa podľa zásad fair –play. Pripravujeme sa na atletické súťaže a na súťaže v loptových hrách ako je vybíjaná či prehadzovaná. Učíme sa využívať aj netradičné športové náčinia.
   • ANHz
   • Angličtina hrou III (3.A)Angličtina hrou III.

    Záujmový krúžok Angličtina hrou III sa zameriava na rozvoj komunikačných zručností žiakov v anglickom jazyku. Okrem prehlbovania a skvalitňovania vedomostí a zručností z anglického jazyka je krúžok vedený hravou formou a sústreďuje sa na pomoc žiakom s preklenutím problémových oblastí učiva a prehĺbením nielen vedomostí, ako napríklad slovnej zásoby, ale zároveň postupným odstraňovaním neistoty vo využívaní cudzieho jazyka. Záujmový krúžok sa snaží pomáhať žiakom osvojovať si nielen učivo, ale hravými metódami a formami vyučovania v nich budovať záujem o cudzí jazyk, no nezanedbateľnou je i emocionálna stránka záujmového krúžku, ktorého snahou je vytváranie kladného vzťahu k cudziemu jazyku, kultúre jeho krajiny a i.
   • ANHz
   • Angličtina hrou I - II (1.A, 1.B, 1.C)Angličtina hrou I.

    Angličtina hrou I je popoludňajší krúžok pre prvákov, zameraný hlavne na rozvíjanie jazykových vedomostí a zručností detí formou didaktických hier, básničiek či pesničiek. Hodiny záujmového krúžku sú vedené hravou formou, ktorá je pre žiakov nenásilnou pomôckou vedúcou k prehlbovaniu nielen vedomostí, ale zároveň aj k získaniu sebavedomia v rámci postupného štúdia cudzieho jazyka. Obsah krúžku nadväzuje na vyučovanie anglického jazyka a žiaci si týmto spôsobom môžu lepšie utvrdiť či zapamätať novo získané informácie.
   • BZUz
   • Bzučoviny (5.-9. roč.)BZUČOVINY
    Sú mesačník Základnej školy Vajanského ulica. Vychádzajú 17. rok a pravidelne prinášajú obrazové i písomné spravodajstvo o činnosti školy. Bzučoviny vychádzajú elektronicky, ale žiaci, ktorí nemajú prístup na počítač si ho môžu prezrieť a prečítať na bzučonástenke. Dva kusy jednotlivých čísiel sú distribuované na 1. aj 2. stupeň, aby si ho mohli spoločne prečítať v triedach na hodinách SJL, ETV, OBN alebo triednických hodinách.
    Redačnú radu tvoria šikovní prispievatelia – žiaci našej školy. V tomto školskom roku je šéfredaktorom Matej Goljan z 9.A triedy. Za chod a organizáciu vydávania časopisu zodpovedá od jeho vzniku p. učiteľka Pinzíková.
   • SKKz
   • Slovenčína KRÍŽOM-KRÁŽOM (6.B)Záujmový útvar Slovenčina krížom-krážom je určený pre všetkých, ktorí majú radi knihy, radi čítajú a pracujú s naším materinským jazykom. Okrem toho, že sa tu veľa rozprávame, tvoríme aj vlastné texty, prípadne dramatizujeme ukážky z hodín literatúry.
   • MRSz
   • Máme radi slovenčinu (8.B)Máme radi slovenčinu
    Žiaci pracujú pravidelne každý štvrtok v počte 7-12 žiakov. Hravou formou opakujú učivo, ktoré korešponduje s učivom na hodinách. Sú motivovaní k účasti aj k aktivite kreatívnymi formami precvičovanie učiva. Učenie berú ako zábavu, vedomosti sú získavané prirodzene a ostávajú trvalejšími.
  • Kontakty

   • Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
   • skola@zsvajanlc.edu.sk
   • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria.
   • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
  • Prihlásenie