Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk 1AJ
Anglický jazyk 2AJ
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk pre 3.-9. ročník AJR
Biológia BIO
Čitateľská gramotnosť CGR
Dejepis DEJ
Dramatická výchova DRA
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FJ2
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova-evanjelická NBE
Nemecký jazyk 1NJ
Nemecký jazyk 2NJ
Občianska náuka OBN
Občianská výchova OBV
Pestovateľské práce PEC
Pohybová príprava PPB
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rodinná výchova RDV
Ruský jazyk 2RJ
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technická výchova TEH
Technika THD
Technika / Environmentálna výchova THD/ENV
Technika / Rodinná výchova THD/RDV
Technika / Životné prostredie THD/ZIP
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorivá dramatika TDA
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM
Životné prostredie ZIP

© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2017