• Členovia

    • Členovia:

     pedagogickí zamestnanci:

            predseda :              Mgr. Iveta Bernáthová

                                           Mgr. Andrea Grendová

            za  MsZ                  Ing. Rúth Olšiaková  

                                           MUDr. Zaher Mahmoud

                                            Ing. Branislav Hámorník

            za zriaďovateľa       PhDr. Magdaléna Káčeríková

            za rodičov               Mgr.Katarína Šišáková

                                            JUDr. Róbert Gombala

                                            Bc. Anna Pentková

                                            p. Daniela Karmanová

             neped. zam.           Bc. Valéria Albertová                                                                

  • Kontakty

   • Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
   • skola@zsvajanlc.edu.sk
   • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria.
   • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
  • Prihlásenie